29 april 2018

Nieuwsbrief interkerkelijke werkgroep AZC

Geschreven door Arie Boertje

Stand van zaken in het AZC.
De groep Dublingangers (mensen die terug moeten naar het land waar ze als eerste een asielverzoek deden) die in het AZC te Hoogeveen geconcentreerd was in het verleden, wordt langzaam minder. De groep die extra toezicht zal krijgen is nog klein (een tiental), maar groeit nog.
Het Taalcafé, de ontmoetingsmorgen op woensdag van 10.00 tot 12.00, in het AZC, loopt bijzonder goed. Vrijwilligers zijn toch nog wel altijd welkom. Meldt je even bij de receptie.
Het AZC zoekt overigens een vrijwilliger voor de (peuter)speelzaal in het AZC. Heb je affiniteit met kinderen, kun je zelfstandig werken, een AZC bewoner aansturen in hetzelfde werk, met vluchtelingen omgaan en spreek je Engels? Ben je in ieder geval een dagdeel per week beschikbaar? Neem dan contact op met Roel Winkel, cava23dm@kpnmail.nl
Verder is er in het AZC de door ons gerunde fietsenwerkplaats. Peter Westerveen begeleidt er mensen bij de reparaties maar heeft nog een paar extra handen nodig. Voor info, mail hem even: peterwesterveen@gmail.com
Stichting Leergeld.
Het diaconaal platform heeft contact met vele maatschappelijke organisaties. In die zin leggen we makkelijk contact en weten de weg. De Stichting leergeld verleent in bepaalde gevallen tegemoetkomingen voor kinderen van sociale minima. Je kunt denken aan een tegemoetkoming in de vorm van een kinderfiets, een computer of bijdrage voor een schoolreisje. Wil je hier meer over weten mail dan met Roel Winkel, cava23dm@kpnmail.nl of mail direct naar
info@stichtingleergeldhoogeveeen.nl
Of kijk op de website: www.leergeld.nl/hoogeveeen

d’ Olde Bieb op maandagmiddag.
De inloopmiddag op maandag is een geslaagd initiatief.
Het bezoekersaantal schommelt nog wel een beetje maar de doelgroep, nieuwe inwoners van Hoogeveen/de Wolden, met name statushouders, vinden het fijn elkaar hier te ontmoeten.

Heb je contact met vluchtelingen die een status hebben en hier wonen, wijs ze dan op deze middag. Velen hebben alleen contact met land- en lotgenoten, maar missen de ontmoeting met Nederlanders, waardoor integratie erg moeilijk blijft. Van 13.00 tot 16.00 uur is er openstelling in d’ Olde Bieb in winkelcentrum de Wielewaal. Men waardeert een luisterend oor of een oefenlesje Nederlands zeer! Lijkt het je wat daarin een rol te spelen als gastvrouw of gastheer (iedereen kan het en het is dankbaar werk) ga dan eens langs om te kijken, of leg vooraf even contact. Informatie bij Jan Neutel, j.neutel@hotmail.com of tel. 06-13259070

Uitgeprocedeerde asielzoekers.
Op 6 maart was er in de Vredehorst een informatieavond over de werkwijze en de aanpak van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Een drietal medewerkers van DT&V was uitgenodigd om ons hierover voor te lichten. Steeds vaker worden we de laatste tijd geconfronteerd met asielzoekers die (bijna) uitgeprocedeerd zijn. Opvang en begeleiding van deze mensen is moeilijk. Verwijzen naar DT&V is soms een schrikbeeld. Het idee om terug te moeten naar het land van herkomst, daar heeft de betrokken asielzoeker zich juist zolang tegen verzet. Wanneer de rechter, soms bij herhaling, tot een afwijzende uitspraak komt, staan we voor een dilemma. Ons rechtssysteem biedt dan geen mogelijkheden meer. De DT&V is het sluitstuk van beleid in asielprocedures. Deze dienst is verantwoordelijk voor begeleiding van afgewezen asielzoekers. Om de weg terug naar het land van herkomst, zo mogelijk vrijwillig, weer begaanbaar te maken. Zij heeft een netwerk aan contacten met hulporganisaties in de desbetreffende landen. Zo probeert DT&V om de terugkeer en de opvang in dat land acceptabel te maken, zodat weer toekomstperspectief mogelijk is. De medewerkers van DT&V hebben ons op zorgvuldige wijze geïnformeerd over hun taak en opdracht als sluitstuk van de Nederlandse asielprocedure, als mensen uiteindelijk toch niet in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Begeleiding en bewustwording van de ‘nieuwe werkelijkheid’ spelen daarbij een belangrijke rol. De asielzoeker heeft lange tijd gevochten om erkenning voor zijn motieven en bezwaren, maar moet nu geholpen worden bij het onder ogen zien van de noodzaak en de mogelijkheden om terug te keren. Een ander perspectief dan men had gehoopt maar misschien toch wel een begaanbare weg.
Mensen om je heen die hulp bieden is dan heel belangrijk: vrijwilligers die voor tijdelijke opvang zorgen. Maar opvang in illegaliteit biedt uiteindelijk geen oplossing. Ook vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de bewustwording dat verzet geen oplossing meer biedt. Dat een omslag in het denken belangrijk is geworden om zich te oriënteren op kansen voor terugkeer. De medewerkers van DT&V staan open voor contacten met ons om in voorkomende situaties het gesprek aan te gaan. Om de uitgeprocedeerde asielzoeker te begeleiden en mogelijkheden voor terugkeer te bespreken. Dit is een proces waarbij de belangen van de betrokkene centraal staan. En niet alleen maar een transport om zo snel mogelijk iemand uit te zetten. De medewerkers van DT&V hebben de aanwezige vrijwilligers een goed inzicht gegeven in hun werkwijze en zorgvuldige aanpak. Het zijn mensen die dat naar eer en geweten doen. In hun dagelijkse praktijk en verantwoordelijkheid. Het was een belangrijke wederzijdse kennismaking vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we allemaal worstelen met hetzelfde probleem, het bieden van perspectief voor terugkeer van een uitgeprocedeerde asielzoeker. We hebben afgesproken dat we in voorkomende situaties elkaar informeren. Om samen een weg te zoeken die daartoe kan leiden. Het was een zeer zinvolle informatie- en voorlichtings- avond, zowel voor ons eigen inzicht, als voor adequate hulp en begeleiding van uitgeprocedeerden.
In voorkomende gevallen is het goed om contact op te nemen met het Diaconaal Platform Hoogeveen

Last but not least, een bijdrage van Saskia Oost, vrijwilliger.
Via het diaconaal platform heb ik 1.5 jr geleden contact gelegd met een gezin uit Syrië. De ouders gingen naar het Alfa College en hadden behoefte aan extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Via WhatsApp heb ik contact gezocht. Toen ik voor de eerste keer in het gezin kwam was het even aftasten…spreekt het gezin al iets Nederlands, mag ik mijn schoenen aanhouden, waar praten we over…? Maar al snel was het gezellig met koffie en eigengemaakte koek en toen ik naar huis wilde gaan, kwam er nog meer lekkers op tafel. We spraken af dat ik 1 keer per week zou komen en zo konden we de lessen waar zij op school mee bezig waren samen nogmaals behandelen en vragen beantwoorden. Naast het leren kwamen we steeds meer in gesprek over elkaars cultuur, land, familie en gewoonten. Wat zij bv vreemd vinden is dat wij afspraken maken om op bezoek te komen. ‘Je bent toch altijd welkom!’ ‘Je blijft toch niet 1 uurtje? Blijf toch wat langer’. Dus vaak is het zo dat ik moeilijk weer weg kom. Een koekje bij de koffie? ‘Eet gerust wat meer’. Er kwamen soms hele schalen op tafel. Het mooie is dat je elkaar na verloop van tijd steeds beter leert kennen en begrijpen. Als we er even niet uitkwamen kregen we hulp van Google translate. Het is mooi dat we met onze gezinnen ook contact konden maken, zo gaan we bij elkaar op bezoek of uit eten. Inmiddels hebben de ouders van het gezin het inburgeringsexamen gehaald en heeft de man een baan gevonden als kapper. De kinderen gaan naar school en het gaat goed met ze. Wat heel lastig blijft is het contact maken met Nederlandse mensen. De taal en cultuurverschillen blijven vaak de barrière. Het gezin wil graag contact, maar weet niet hoe ze dit moet doen. Het mooie van taalcoach zijn is dat je nieuwe contacten legt en een andere cultuur binnenstapt. De hulp wordt echt gewaardeerd en mensen zijn je
dankbaar! Zelf vind ik het een verrijking om contact met asielzoekers/statushouders te hebben en om iets voor ze te kunnen betekenen. Hulp blijft nodig! Ook voor vragen over hoe dingen geregeld moeten worden, uitleg over de vele brieven die op de mat vallen (dit kennen zij niet), hoe regel ik het om lid te worden van de sportclub of een tandarts. Maar wat ook belangrijk is, is een luisterend oor voor de verhalen van de moeilijke periodes in het land van herkomst, de vlucht en het gemis van familie, vrienden en werk. Al met al, erg waardevol om dit contact te hebben. Saskia Oost.

 

Gerelateerd