Anbi

ANBI gegevens Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

A. Algemene gegevens

De Remonstrantse gemeente te Hoogeveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de landelijke Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Zie ook https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Hoogeveen.

B. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is erop gericht om voor Hoogeveen en omstreken te functioneren als een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap voor mensen die bezig zijn met de vragen van geloof en leven. Vrijzinnigen hebben geen dogmatische omlijning van het geloof. Vele uiteenlopende godsbeelden en opvattingen over Christus, de bijbel en de liturgie komen voor in de kerkdiensten. Vrijzinnigheid betekent dat gelovigen zelf over de aard en de inhoud van hun geloof kunnen beslissen.

De Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen streeft ernaar om een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die gestimuleerd willen worden in de vormgeving en ontwikkeling van hun geloofsleven.

In een open gemeenschap zijn mensen bereid om zich voor elkaar open te stellen en naar elkaar te luisteren. Bovendien is er bezinning op de taak en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in de wereld.

Deze doelstelling probeert de gemeente te bereiken door verschillende activiteiten die vermeld zijn in onderdeel F.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Overige loonkosten bestaan in onze kerk uit de kosten voor de schoonmaak en de organisten.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Ter realisering van de uitgangspunten van het beleid van de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kerkdiensten

Elke zondag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand (tenzij dit een christelijke feestdag is) is er een kerkdienst in het eigen karakteristieke 19e eeuwse kerkgebouw. Tijdens de periode van de zomertijd beginnen de diensten om 10.30 uur en gedurende de wintertijd om 11.00 uur. Gemiddeld één keer per maand is de eigen predikant, mevr. ds. A. van der Velde, de voorganger. In de andere diensten zijn de predikanten afwisselend dominees of pastors van andere (vrijzinnige) gemeenten. De bedoeling van deze diensten is om mensen te helpen bij hun levensvragen en om door zang en muziek uiting te geven aan hun geloof.

Andere activiteiten

In het winterseizoen zijn er verschillende lezingen en gespreksavonden en -middagen in de kerk. Een aantal van de lezingen wordt aangekondigd in de plaatselijke pers en deze lezingen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. Deze activiteiten worden ook steeds vermeld op de website. Er bestaat een vrouwencontact.

Na de kerkdiensten bestaat er geregeld gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Omdat we een kleine gemeente zijn, worden er gemakkelijk contacten gelegd, is iedereen gemakkelijk aanspreekbaar en zijn er geen ingewikkelde overlegconstructies.

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt ons kerkblad met alle informatie over de activiteiten van de gemeente. Iedereen kan zich hierop abonneren.

Gezamenlijke maaltijd

Enkele keren per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor leden en vrienden van de gemeente. Data worden vermeld in het kerkblad.

 H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Hoogeveen 2020

 Inleiding

Het jaar 2020 was voor onze gemeente niet alleen een bijzonder jaar als gevolg van de pandemie, maar ook omdat dit het eerste jaar was dat onze nieuwe predikante, Anneke van der Velde, aan onze gemeente was verbonden. Het was voor haar natuurlijk heel vervelend om in een nieuwe gemeente te beginnen waar je de mensen niet kent en dan zo beperkt te worden in je mogelijkheden. Gelukkig waren er in het eerste kwartaal en in de tweede helft van het jaar wel kerkdiensten. Maar met het sacrament van de koffie (dat juist zo geschikt is om met elkaar kennis te maken) moesten we helaas stoppen, omdat hierdoor het besmettingsgevaar te groot zou zijn. Het was prettig dat contact houden met elkaar toch mogelijk bleef door pastoraat op afstand en door onlineactiviteiten.

We konden gelukkig constateren dat (voor zover we konden nagaan) geen enkel lid of vriend van onze gemeente is besmet met het corona virus.

De aanstelling van Anneke is 0,25 fte, iets groter dan de aanstelling van haar voorganger, zodat ze ook van onze gemeente een tegemoetkoming kreeg voor de tijd die nodig is voor de studie voor het proponentsexamen aan het Remonstrants seminarium.

Het aantal leden en vrienden daalde van 63 naar 60. Vier mensen overleden en er kwam één nieuwe vriend bij. Verder zijn er 15 geregistreerde belangstellenden (vooral abonnees op het kerkblad).

Kerkdiensten

Op 19 januari werd Anneke van der Velde in een stampvolle kerk door haar voorganger, Albert Klok, bevestigd als predikant van de Remonstrantse gemeenten Hoogeveen en Meppel.

Anneke werd onder meer toegesproken door de burgemeester van Hoogeveen en een lid van de CoZa.

Vanaf eind maart tot eind juni en in de laatste twee weken van december konden geen diensten worden gehouden a.g.v. de corona beperkingen.

Podcasts, online diensten, aangeboden door de Remonstrantse Broederschap en door de vrijzinnige gemeente in Kampen (waarvan Anneke ook de voorganger is) boden compensatie.

Bij de diensten die end juni weer begonnen werden de RIVM-maatregelen zorgvuldig toegepast. We konden eindelijk eens profiteren van een te groot kerkgebouw….

Het gemiddelde aantal bezoekers bleef, ook na het ingaan van de corona beperkingen steeds ongeveer 25.

Programma

Helaas moesten we veel activiteiten annuleren. Wel gingen door een concert door het Russische Newa ensemble (in aansluiting op de intrededienst van Anneke), een excursie naar de tuinen van Mien Ruys en lezingen door Wouter Slob over zijn nieuwe boek (“Van God spreken”) en door Margaret Breukink over advent en kerst in de kunst.:

Pastoraat.

Ondanks de beperkende maatregelen werd zo veel mogelijk door de dominee en de contactpersonen geprobeerd om mensen te bezoeken en om telefonisch contact te hebben.

Diaconie.

De diaconie let vooral op mensen die extra aandacht nodig hebben.

In Hoogeveen hebben we een interkerkelijk Diaconaal Platform.

De diaconie organiseert in februari een maaltijd voor leden en vrienden van onze gemeente.

Samenwerking

De gemeente is betrokken bij verschillende interkerkelijke activiteiten in Hoogeveen en werkt samen met de Remonstranten en Doopsgezinden in Meppel.

Tenslotte

We zijn blij met onze nieuwe predikant en met onze actieve gemeente.