Anbi

ANBI gegevens Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:Remonstrantse gemeente Hoogeveen
Telefoonnummer0528 266 631 (secretaris van de gemeente)
RSIN/Fiscaal nummer:002638162
Website adres:http://hoogeveen.remonstranten.org/
E-mail:a.ziengs@wxs.nl
Adres:

Postadres:

Grote Kerkstraat 39, Hoogeveen

Kapteynlaan 23, 7904 EJ Hoogeveen

(secr. van de gemeente)

 

De Remonstrantse gemeente te Hoogeveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de landelijke Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Hoogeveen.

B. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is erop gericht om voor Hoogeveen en omstreken te functioneren als een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap voor mensen die bezig zijn met de vragen van geloof en leven. Vrijzinnigen hebben geen dogmatische omlijning van het geloof. Vele uiteenlopende godsbeelden en opvattingen over Christus, de bijbel en de liturgie komen voor in de kerkdiensten. Vrijzinnigheid betekent dat gelovigen zelf over de aard en de inhoud van hun geloof kunnen beslissen.

De Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen streeft ernaar om een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die gestimuleerd willen worden in de vormgeving en ontwikkeling van hun geloofsleven.

In een open gemeenschap zijn mensen bereid om zich voor elkaar open te stellen en naar elkaar te luisteren. Bovendien is er bezinning op de taak en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in de wereld.

Deze doelstelling probeert de gemeente te bereiken door verschillende activiteiten die vermeld zijn in onderdeel F.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Overige loonkosten bestaan in onze kerk uit de kosten voor de schoonmaak en de organisten.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Ter realisering van de uitgangspunten van het beleid van de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kerkdiensten

Elke zondag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand (tenzij dit een christelijke feestdag is) is er een kerkdienst in het eigen karakteristieke 19e eeuwse kerkgebouw. Tijdens de periode van de zomertijd beginnen de diensten om 10.30 uur en gedurende de wintertijd om 11.00 uur. Gemiddeld één keer per maand is de eigen predikant, mevr. ds. A. van der Velde, de voorganger. In de andere diensten zijn de predikanten afwisselend dominees of pastors van andere (vrijzinnige) gemeenten. De bedoeling van deze diensten is om mensen te helpen bij hun levensvragen en om door zang en muziek uiting te geven aan hun geloof.

Andere activiteiten

In het winterseizoen zijn er verschillende lezingen en gespreksavonden en -middagen in de kerk. Een aantal van de lezingen wordt aangekondigd in de plaatselijke pers en deze lezingen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk.

Deze activiteiten worden ook steeds vermeld op de website.

Er bestaat een vrouwencontact.

Na de kerkdiensten bestaat er geregeld gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Omdat we een kleine gemeente zijn, worden er gemakkelijk contacten gelegd, is iedereen gemakkelijk aanspreekbaar en zijn er geen ingewikkelde overlegconstructies.

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt ons kerkblad met alle informatie over de activiteiten van de gemeente. Iedereen kan zich hierop abonneren.

Gezamenlijke maaltijd

Enkele keren per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor leden en vrienden van de gemeente. Data worden vermeld in het kerkblad.

 H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting

De uitgaven over 2019 en de begroting 2020 werden goedgekeurd in de ledenvergadering, gehouden op 1 maart 2020 na de kerkdienst. De kerkenraad werd decharge verleend.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Verdere opbrengsten bestaan uit verhuur van het kerkgebouw.

De Remonstrantse gemeente Hoogeveen ontvangt geen overheidssubsidie

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Hoogeveen 2019

Algemeen

Het aantal leden en vrienden daalde van 65 naar 63. Verder zijn er 15 geregistreerde belangstellenden (vooral abonnees op het kerkblad).

Tot 1 juli was ds. Albert Klok onze predikant met een aanstelling van 0.2 fte (hij had hiernaast tot 1 juli een aanstelling van 0,4 fte in Meppel). Zijn opvolgster, ds. Anneke van der Velde, kon pas met ingang van 1 januari 2020 voor onze gemeente gaan werken, zodat we een halfjaar zonder predikant zaten.

De gemeente beschikt over een eigen, sfeervol 19e-eeuws kerkgebouw.

Kerkdiensten

De afscheidsdienst van Albert Klok in onze gemeente was op 2 juni, Eerste Pinksterdag. Kort daarvoor was de echtgenote van Albert, Barbara, na een lange periode van ziekte, overleden. Het was bewonderenswaardig hoe Albert toch in deze voor hem zo moeilijke laatste periode met grote betrokkenheid voorging in kerkdiensten en andere hoog noodzakelijke activiteiten in onze gemeente bleef verrichten. Bij zijn afscheid werd hiervoor de grote erkentelijkheid van de gemeente uitgesproken.

Mede door de vacatureperiode gingen er veel gastpredikanten voor.

Het gemiddelde aantal bezoekers is ongeveer 25. Geregeld bezoeken mensen van buiten onze gemeente onze diensten en andere activiteiten en uit de kring van deze belangstellenden mochten we in het afgelopen jaar twee mensen welkom heten als nieuwe vrienden.

Programma

Elke maand proberen we naast de kerkdiensten tenminste één bijzondere activiteit te organiseren. Uit het gevarieerde programma geven we een aantal voorbeelden.

-Lezingen over: de Tsjechische theoloog Thomas Halik, Tai Chi (met oefeningen), de Italiaanse renaissance schilder Fra Bartolomeo, 400 jaar geloven in vrijheid, foto’s met een religieus laagje, de spiritualiteit van Vincent van Gogh en over het Hoogeveense hospice.

-De vertelvoorstelling “Zit er nog rek in?”, t.g.v. 400 jaar remonstranten.

-Lezing en concert door een vioolbouwer

-Preek van de Leek door Dirk Mulder, tot voor kort de directeur van het herinneringscentrum “Kamp Westerbork

-Kerstconcert met aansluitend buffet

Enkele keren werd het programma ingevuld met muzikale en poëtische bijdragen van de eigen gemeenteleden.

Pastoraat.

Gedurende de vacaturetijd hebben verschillende contactleden veel tijd en energie besteed aan het bezoeken van leden en vrienden die pastorale zorg nodig hebben.

Diaconie.

De diaconie heeft als belangrijk aandachtspunt de mensen die extra aandacht nodig hebben.

In Hoogeveen hebben we een Diaconaal Platform. Dit platform is samengesteld uit leden van diverse kerken en houdt zich bezig met diaconale hulp aan mensen die geen lid behoeven te zijn van een van de deelnemende kerken.

De diaconie organiseert af en toe een maaltijd voor leden en vrienden van onze gemeente.

Samenwerking

De gemeente is intensief betrokken bij de Hoogeveense Gemeenschap van Kerken, het al genoemde Diaconaal Platform en de Interkerkelijke commissie voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen.

Tenslotte

Na een lange, zorgvuldige procedure (er werd geen geschikte Remonstrantse kandidaat gevonden) kwam de gezamenlijke beroepingscommissie van de gemeenten Meppel en Hoogeveen tot de eenstemmige keuze voor een nieuwe predikant, Anneke van der Velde. Zij kon haar werkzaamheden beginnen op 1 januari 2020.