Anbi

ANBI gegevens Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

A. Algemene gegevens

De Remonstrantse gemeente te Hoogeveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de landelijke Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Link naar kerkorde Remonstranten  

Zie ook https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Hoogeveen.

B. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beleidsvisie-20-30-eindversie.pdf

Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is erop gericht om voor Hoogeveen en omstreken te functioneren als een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap voor mensen die bezig zijn met de vragen van geloof en leven. Vrijzinnigen hebben geen dogmatische omlijning van het geloof. Vele uiteenlopende godsbeelden en opvattingen over Christus, de bijbel en de liturgie komen voor in de kerkdiensten. Vrijzinnigheid betekent dat gelovigen zelf over de aard en de inhoud van hun geloof kunnen beslissen.

De Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen streeft ernaar om een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die gestimuleerd willen worden in de vormgeving en ontwikkeling van hun geloofsleven.

In een open gemeenschap zijn mensen bereid om zich voor elkaar open te stellen en naar elkaar te luisteren. Bovendien is er bezinning op de taak en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in de wereld.

Deze doelstelling probeert de gemeente te bereiken door verschillende activiteiten die vermeld zijn in onderdeel F.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2023/06/brief-2023-01-17-nieuwe-traktement-2023-002.pdf

Overige loonkosten bestaan in onze kerk uit de kosten voor de schoonmaak en de organisten.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Ter realisering van de uitgangspunten van het beleid van de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kerkdiensten

Elke zondag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand (tenzij dit een christelijke feestdag is) is er een kerkdienst in het eigen karakteristieke 19e eeuwse kerkgebouw. Tijdens de periode van de zomertijd beginnen de diensten om 10.30 uur en gedurende de wintertijd om 11.00 uur. Gemiddeld één keer per maand is de eigen predikant, mevr. ds. A. van der Velde, de voorganger. In de andere diensten zijn de predikanten afwisselend dominees of pastors van andere (vrijzinnige) gemeenten. De bedoeling van deze diensten is om mensen te helpen bij hun levensvragen en om door zang en muziek uiting te geven aan hun geloof.

Andere activiteiten

In het winterseizoen zijn er verschillende lezingen en gespreksavonden en -middagen in de kerk. Een aantal van de lezingen wordt aangekondigd in de plaatselijke pers en deze lezingen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. Deze activiteiten worden ook steeds vermeld op de website. Er bestaat een vrouwencontact.

Na de kerkdiensten bestaat er geregeld gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Omdat we een kleine gemeente zijn, worden er gemakkelijk contacten gelegd, is iedereen gemakkelijk aanspreekbaar en zijn er geen ingewikkelde overlegconstructies.

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt ons kerkblad met alle informatie over de activiteiten van de gemeente. Iedereen kan zich hierop abonneren.

Gezamenlijke maaltijd

Enkele keren per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor leden en vrienden van de gemeente. Data worden vermeld in het kerkblad.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Hoogeveen 2022

Lieke Schuling, secretaris        13 januari 2023

 G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten.

2021 en 2022: resultaat; 2023: begroting.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen ontvangt geen overheidssubsidie. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Hoogeveen 2023

 Inleiding

Er ligt alweer een heel jaar achter ons. Een jaar met mooie, maar ook verdrietige momenten. Een jaar waarin we geconfronteerd werden met de verschrikkingen van oorlog en gewelddadige aanslagen. Wij hebben kunnen ervaren dat wij als gemeenschap er voor elkaar zijn en samen de verdrietige en mooie momenten delen en beleven. Verbinding is in onze gemeente een sleutelwoord.

Na ruim 14 jaar heeft Jan Leeuwerik afscheid genomen als koster. Jan was ook actief in de tuincommissie en altijd bereid te helpen bij het opknappen van allerlei klussen.

Kerkdiensten/Vieringen

Op de 1ste donderdag van de maand worden Stiltevieringen gehouden. Deze vieringen zijn goed ontvangen.

En worden ook door andere Hoogeveners goed bezocht.

Ook dit jaar was er de Preek van de Leek. In het voorjaar verzorgd door Harry Tupan (directeur van het Drents Museum). In het najaar heeft Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning in Drenthe) hier invulling aan gegeven.

We hopen ook in 2024 hiermee door te kunnen gaan.

In september heeft ds. Nick Everts de opening van het seizoen geleid. Dit was een inspirerende opening waar we door middel van een kwartetspel over voeding geanimeerd met elkaar in discussie zijn gegaan.

Onder bezielende leiding van onze predikante Anneke van der Velde en van veel gastpredikanten hebben we vele mooie kerkdiensten mogen beleven.

Op 18 december was er een mooie muzikale Adventsviering. Een viering met optredens van het Hoogeveens Vrouwenkoor o.l.v. Marjanne Visscher en samenzang van koor en gemeente.

Programma

Onder leiding van ds. Anneke van der Velde kwam het Remonstrants Vrouwen Contact een aantal keren bij elkaar om samen over “De zin van het leven” te praten.

Onder leiding van ds. Anneke van der Velde en Jan Hendriks is er een aantal informatieve bijeenkomsten geweest over “Remonstrants ruimdenkend geloven”.

Deze bijeenkomsten waren goed bezocht, zowel door eigen gemeenteleden als door mensen van buiten onze kerk.

Zorg voor elkaar (pastoraat).

De contactpersonen hebben contact met onze mensen en geven aan de dominee door wanneer een bezoekje van haar gewenst is. Ook kan iedereen ds. Anneke van der Velde benaderen voor een persoonlijk gesprek.

Diaconie.

De diaconie let vooral op mensen die extra aandacht nodig hebben.

In Hoogeveen hebben we een Interkerkelijk Diaconaal Platform.

Samenwerking

De gemeente is betrokken bij verschillende interkerkelijke activiteiten in Hoogeveen en werkt samen met de Remonstranten en Doopsgezinden in Meppel.

Tenslotte

We zijn een actieve gemeente met zorg voor elkaar en de wereld. Fijn dat ook dit jaar er weer vrienden van onze gemeente zijn bijgekomen.

 

Lieke Schuling, secretaris                                           

10 januari 2024