Anbi

ANBI gegevens Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

A. Algemene gegevens

De Remonstrantse gemeente te Hoogeveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de landelijke Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Zie ook https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Hoogeveen.

B. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link:

Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is erop gericht om voor Hoogeveen en omstreken te functioneren als een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap voor mensen die bezig zijn met de vragen van geloof en leven. Vrijzinnigen hebben geen dogmatische omlijning van het geloof. Vele uiteenlopende godsbeelden en opvattingen over Christus, de bijbel en de liturgie komen voor in de kerkdiensten. Vrijzinnigheid betekent dat gelovigen zelf over de aard en de inhoud van hun geloof kunnen beslissen.

De Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen streeft ernaar om een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die gestimuleerd willen worden in de vormgeving en ontwikkeling van hun geloofsleven.

In een open gemeenschap zijn mensen bereid om zich voor elkaar open te stellen en naar elkaar te luisteren. Bovendien is er bezinning op de taak en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in de wereld.

Deze doelstelling probeert de gemeente te bereiken door verschillende activiteiten die vermeld zijn in onderdeel F.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Overige loonkosten bestaan in onze kerk uit de kosten voor de schoonmaak en de organisten.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Ter realisering van de uitgangspunten van het beleid van de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kerkdiensten

Elke zondag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand (tenzij dit een christelijke feestdag is) is er een kerkdienst in het eigen karakteristieke 19e eeuwse kerkgebouw. Tijdens de periode van de zomertijd beginnen de diensten om 10.30 uur en gedurende de wintertijd om 11.00 uur. Gemiddeld één keer per maand is de eigen predikant, mevr. ds. A. van der Velde, de voorganger. In de andere diensten zijn de predikanten afwisselend dominees of pastors van andere (vrijzinnige) gemeenten. De bedoeling van deze diensten is om mensen te helpen bij hun levensvragen en om door zang en muziek uiting te geven aan hun geloof.

Andere activiteiten

In het winterseizoen zijn er verschillende lezingen en gespreksavonden en -middagen in de kerk. Een aantal van de lezingen wordt aangekondigd in de plaatselijke pers en deze lezingen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. Deze activiteiten worden ook steeds vermeld op de website. Er bestaat een vrouwencontact.

Na de kerkdiensten bestaat er geregeld gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Omdat we een kleine gemeente zijn, worden er gemakkelijk contacten gelegd, is iedereen gemakkelijk aanspreekbaar en zijn er geen ingewikkelde overlegconstructies.

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt ons kerkblad met alle informatie over de activiteiten van de gemeente. Iedereen kan zich hierop abonneren.

Gezamenlijke maaltijd

Enkele keren per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor leden en vrienden van de gemeente. Data worden vermeld in het kerkblad.

 H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Hoogeveen 2021

Inleiding

Ook in het jaar 2021 werden de activiteiten van onze gemeente in sterke mate bepaald door de pandemie. Maar, gelukkig kon er ook veel wel doorgaan en behaalde onze predikante, Anneke van der Velde, het proponentsexamen, zodat zij nu ‘volwaardig’ remonstrants predikant werd (maar, dat wisten wij al voordat zij het officieel werd…).

Het proponentsexamen vond plaats in de kerk van de Parkstraatgemeente in Arnhem. In deze mooie, stijlvolle bijeenkomt gaf Anneke uitleg en beantwoordde zij vragen over haar scriptie waarin zij de vernieuwingsplekken in de Protestantse Kerk vergeleek met de innovatieplekken bij de Remonstranten.

De aanstelling van Anneke, die op tijdelijke basis iets groter was dan de aanstelling van haar voorganger, waardoor ze van onze gemeente een tegemoetkoming kreeg voor de tijd die nodig was voor de studie voor het proponentsexamen aan het Remonstrants seminarium werd ook na het behalen van dit examen gehandhaafd op 0,25 fte.

Beleid

Uitgangspunten voor de activiteiten stonden in de werkplannen 2016 en 2017. De kerkenraad heeft besloten om in 2022 een nieuw beleidsplan te maken en dit uiteraard ook met de leden en vrienden te bespreken.

Kerkdiensten/Vieringen

De eerste maanden van het jaar konden we a.g.v. de lockdown geen kerkdiensten houden. We konden wel verschillende keren profiteren van de onlinediensten van de vrijzinnige gemeente in Kampen (waarvan Anneke ook de voorganger is) en in februari werd er in onze kerk een dienst opgenomen die werd uitgezonden via You Tube.

Op 14 maart was er weer voor het eerst een ‘echte’ dienst in onze kerk. In deze dienst werd Lieke Schuling bevestigd als lid van de kerkenraad en werd onze nieuwe secretaris, als opvolgster van Albert Ziengs die dit werk vele jaren met grote inzet deed.

Vanaf Pasen tot de week voor kerst waren er kerkdiensten op de meeste zondagen. Met voorzangers en/of ingetogen zingen en zitten op voldoende afstand van elkaar voldeden we aan de RIVM-maatregelen.

Op zondag 10 oktober hadden we “een zondag Anders” met bijdragen in de vorm van teksten, muziek, zang en gedichten door verschillende gemeenteleden.

Plannen voor een Ochtendgebed voor mensen van verschillende levensbeschouwingen op marktdagen in Hoogeveen zijn in voorbereiding.

Programma

Helaas moesten we weer veel activiteiten annuleren. Wel gingen door: een aantal bijeenkomsten van het Remonstrants Vrouwen Contact over het boek van Dirk de Wachter “De kunst van het ongelukkig zijn”, lezingen over de onderwerpen “Het grensgebied tussen psychiatrie en religie”, “Geert Groote en de moderne devotie” en “Ode aan de eenzaamheid”.

Zorg voor elkaar (pastoraat.

Ondanks de beperkende maatregelen werd zo veel mogelijk door de dominee en de contactpersonen geprobeerd om mensen te bezoeken en om telefonisch contact te hebben.

Diaconie.

De diaconie let vooral op mensen die extra aandacht nodig hebben.

In Hoogeveen hebben we een interkerkelijk Diaconaal Platform.

Samenwerking

De gemeente is betrokken bij verschillende interkerkelijke activiteiten in Hoogeveen en werkt samen met de Remonstranten en Doopsgezinden in Meppel.

Tenslotte

We blijven blij met onze actieve gemeente. Aan het einde van het verslagjaar bleek opnieuw een vriend van onze gemeente bereid om lid te worden van onze kerkenraad.