Anbi

ANBI gegevens Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

A. Algemene gegevens

De Remonstrantse gemeente te Hoogeveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de landelijke Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Zie ook https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Hoogeveen.

B. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link:

Het beleid van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is erop gericht om voor Hoogeveen en omstreken te functioneren als een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap voor mensen die bezig zijn met de vragen van geloof en leven. Vrijzinnigen hebben geen dogmatische omlijning van het geloof. Vele uiteenlopende godsbeelden en opvattingen over Christus, de bijbel en de liturgie komen voor in de kerkdiensten. Vrijzinnigheid betekent dat gelovigen zelf over de aard en de inhoud van hun geloof kunnen beslissen.

De Remonstrantse Gemeente te Hoogeveen streeft ernaar om een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die gestimuleerd willen worden in de vormgeving en ontwikkeling van hun geloofsleven.

In een open gemeenschap zijn mensen bereid om zich voor elkaar open te stellen en naar elkaar te luisteren. Bovendien is er bezinning op de taak en verantwoordelijkheid van gemeenteleden in de wereld.

Deze doelstelling probeert de gemeente te bereiken door verschillende activiteiten die vermeld zijn in onderdeel F.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Overige loonkosten bestaan in onze kerk uit de kosten voor de schoonmaak en de organisten.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Ter realisering van de uitgangspunten van het beleid van de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd.

Kerkdiensten

Elke zondag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand (tenzij dit een christelijke feestdag is) is er een kerkdienst in het eigen karakteristieke 19e eeuwse kerkgebouw. Tijdens de periode van de zomertijd beginnen de diensten om 10.30 uur en gedurende de wintertijd om 11.00 uur. Gemiddeld één keer per maand is de eigen predikant, mevr. ds. A. van der Velde, de voorganger. In de andere diensten zijn de predikanten afwisselend dominees of pastors van andere (vrijzinnige) gemeenten. De bedoeling van deze diensten is om mensen te helpen bij hun levensvragen en om door zang en muziek uiting te geven aan hun geloof.

Andere activiteiten

In het winterseizoen zijn er verschillende lezingen en gespreksavonden en -middagen in de kerk. Een aantal van de lezingen wordt aangekondigd in de plaatselijke pers en deze lezingen zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. Deze activiteiten worden ook steeds vermeld op de website. Er bestaat een vrouwencontact.

Na de kerkdiensten bestaat er geregeld gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Omdat we een kleine gemeente zijn, worden er gemakkelijk contacten gelegd, is iedereen gemakkelijk aanspreekbaar en zijn er geen ingewikkelde overlegconstructies.

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt ons kerkblad met alle informatie over de activiteiten van de gemeente. Iedereen kan zich hierop abonneren.

Gezamenlijke maaltijd

Enkele keren per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor leden en vrienden van de gemeente. Data worden vermeld in het kerkblad.

 H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Hoogeveen 2022

Inleiding

De maand januari hield Corona ons nog in de greep. Gelukkig konden we vanaf februari elkaar weer ontmoeten. Albert Ziengs nam in februari afscheid als kerkenraadslid. Waarin hij vele jaren met grote inzet secretaris is geweest. Op dezelfde dag konden we Henk ter Veen in de kerkenraad welkom heten. In juli namen we afscheid van Jan Hendriks als voorzitter van de kerkenraad. Bij zijn afscheid hebben hij en Gonny ons een prachtig beeld aangeboden.

Van de opgeheven Hutgemeente uit Emmen hebben we prachtige kanselkleden gekregen. Voor de kansel kunnen we vanaf nu de kleur van het kerkelijk jaar zien.

Beleid

De kerkenraad heeft voor de komende 5 jaar een nieuw beleidsplan opgezet. Er zijn punten op papier gezet waar we de komende jaren aan kunnen werken.

Kerkdiensten/Vieringen

Vanaf februari worden op de 1ste donderdag van de maand Stiltevieringen gehouden. Deze vieringen zijn goed ontvangen. En worden ook door andere Hoogeveners goed bezocht.

Ook dit jaar was er een Preek van de Leek. Frank Westerman heeft hier invulling aan gegeven. We hopen ook in 2023 hiermee door te kunnen gaan.

Onder bezielende leiding van onze predikante Anneke van der Velde hebben we 2 x een “Zondag Anders” gehouden. Deze werden door onze gemeenteleden gevuld met muziek, zang, gedichten, voordrachten en gebeden.

In mei vond in Emmen de ontmoetingsdag plaats van de Commissie Vrijzinnigen Drenthe.

Op 18 december was er een mooie muzikale Adventsviering. Georganiseerd door Joke Venhuizen.  Op zaterdagavond was er een Kerstavonddienst. Deze dienst werd zeer goed bezocht.

Programma

De bijeenkomsten van het Remonstrants Vrouwen Contact gingen dit jaar over het boek “De zin van het leven”, van Fokke Obbema.

Dr. Paul Juffermans heeft een lezing gegeven over Spinoza. Harry van der Veen heeft geïmproviseerd op teksten die wij aandroegen.

Ds. Reinier Gosker heeft in aanloop naar Pinksteren een lezing gehouden over “Betekenis en toekomst van het Pinksterfeest”. Op 18 september heeft de jonge theoloog des vaderlands, Tabitha van Krimpen een middag verzorgd over de “toekomst van de kerk”. Zij gaf een lezing, waarna er een levendige discussie op gang kwam. Verder heeft zij ons de nodige punten om over na te denken meegegeven.

Ds. Nick Everts hield een inleiding over de Nedersaksische geloofscultuur, een intieme bijeenkomst met een goede discussie.

In samenwerking met ‘Leeftocht’ hield Jan Hendriks een lezing over “De meeste mensen deugen”.

Zorg voor elkaar (pastoraat)

De contactpersonen hebben contact met onze mensen en geven aan de dominee door wanneer een bezoekje van haar gewenst is. Ook kan iedereen Anneke van der Velde benaderen voor een persoonlijk gesprek.

Diaconie.

De diaconie let vooral op mensen die extra aandacht nodig hebben.

In Hoogeveen hebben we een interkerkelijk Diaconaal Platform.

Samenwerking

De gemeente is betrokken bij verschillende interkerkelijke activiteiten in Hoogeveen en werkt samen met de Remonstranten en Doopsgezinden in Meppel.

Tenslotte

We zijn een actieve gemeente met zorg voor elkaar en de wereld. Fijn dat ook dit jaar er weer vrienden van onze gemeente zijn bijgekomen.

Lieke Schuling, secretaris        13 januari 2023