Wie zijn wij

Het Jaarboekje, waarin informatie over de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen,

kan worden aangevraagd bij de secretaris: a.ziengs@wxs.nl

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is een van de 45 gemeenten van een klein kerkgenootschap (Remonstrantse Broederschap) met in totaal 6000 leden en vrienden. In Hoogeveen bestaat zij sinds 1886 en telt 35 leden en ca. 30 vrienden.
Ruimte is voor ons een kenmerkend begrip. Ruimte voor ieder die, met behoud van zijn of haar eigenheid en respect voor die van de ander, op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven. Wij proberen op de vragen van vandaag in te spelen met een open oog en oor voor eigentijdse ontwikkelingen in geloof (spiritualiteit), maatschappij en cultuur. Pasklare antwoorden hebben wij niet. Wij aanvaarden dat er vragen zijn waarop eigenlijk geen antwoord mogelijk is.

Tegelijkertijd vinden wij een krachtige bron van inspiratie in het leven van Jezus van Nazareth en in het geheel van bijbelse verhalen. Van daaruit leggen wij verbindingen naar de wereld van nu. Wij ontlenen er ook onze verwachting aan dat het zinvol is om je in te zetten voor je medemens en voor vrede, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling.

Wij vormen een open geloofsgemeenschap zonder vaste, voor ieder geldende geloofsbelijdenis. Wel kennen wij een beginselverklaring die vrijheid en verdraagzaamheid in geloofszaken hoog in het vaandel heeft staan. Daaruit vloeit voort dat mensen zijn aangewezen op hun eigen oordeel en verantwoordelijkheid en niet op het gezag van anderen. De bijbel is voor ons een belangrijke verzameling geschriften waarin mensen in hun eigen tijd en omstandigheden hun geloof hebben verwoord. Deze getuigenissen vormen een bron van inspiratie die wij in vrijheid mogen toetsen op hun betekenis voor deze tijd. Dat laatste brengt mee dat remonstranten verschillende beelden hebben van God en Jezus Christus (Jezus van Nazareth). Wij hechten grote waarde aan oecumenische samenwerking en beschouwen mensen met een andere godsdienst of levensovertuiging als gelijkwaardig.

Remonstranten nu

De Remonstranten hebben zowel landelijk als in de plaatselijke gemeenten belangrijke bijdragen geleverd aan de vernieuwing van de theologie en aan het denken over en het werken aan maatschappelijke vraagstukken.

De Remonstrantse Broederschap was één van de eerste kerkgenootschappen waar ook vrouwen predikant (dominee) konden worden. Er is een open avondmaal (in Hoogeveen wordt dit “vreugdemaal” genoemd). Remonstranten hebben een vrije opvatting over de doop. Ze zegenden als eerste kerk in de wereld ook niet-huwelijkse relaties in, bij voorbeeld tussen mensen van gelijk geslacht. Mede door hun vrijzinnige opvattingen staan de Remonstranten open voor andere kerken en godsdiensten. De Remonstranten hebben geen bindende geloofsbelijdenis, maar wel een beginselverklaring. De tekst hiervan is als volgt:

“De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.”

In 2006 werd wel een nieuwe tekst geformuleerd voor een geloofsbelijdenis die niet bedoeld is als een bindende formulering, maar wel als een verbindende en inspirerende opvatting over geloven in deze tijd. Deze tekst is elders in dit jaarboekje afgedrukt.

De teksten van beginselverklaring en geloofsbelijdenis zijn bedoeld als een manier om aan te geven hoe Remonstranten, levend vanuit een traditie, handen en voeten willen geven aan een vorm van eigentijds geloof.

Aansluiten bij de Remonstrantse gemeente?

Remonstrantse gemeenten kennen leden, vrienden en belangstellenden.

Leden stemmen in met de beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap. Ze kunnen hiernaast ook kiezen voor het schrijven van een eigen geloofsbelijdenis.

Vrienden zijn mensen die om verschillende redenen geen lid willen worden. Bij voorbeeld, omdat zij lid zijn van een andere kerk, maar zich in hun woonplaats niet thuis voelen bij een gemeente van de kerk waar zij lid van zijn. Zij hebben bijna alle rechten die leden ook hebben.

Van leden en vrienden wordt verwacht dat zij een financiële bijdrage betalen waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen.

Belangstellenden zijn welkom bij alle plaatselijke en landelijke activiteiten van Remonstranten. Zij hebben geen formele verplichtingen, maar zijn vaak geabonneerd op het kerkblad van de gemeente.