26 juni 2022

Beleidsplan 2022

Geschreven door Arie Boertje

Toekomstdroom over onze Remonstrantse gemeente

Het geleefde leven vervulde de Remonstrantse Gemeente in Hoogeveen met verwondering en ontzag.

Ze deelden hun gedachten, verdriet, vreugde en hoop met elkaar.

Ze kwamen elke week samen in een geest van vreugde, eenvoud en liefde en zagen naar elkaar om.

Hun samenkomsten vormden een bron van inspiratie om juist ook buiten hun eigen kring het goede te doen en tot zegen te zijn waar dat maar kon.

Zo vond hun kerkzijn niet alleen plaats in het kerkgebouw, maar juist ook daarbuiten.

Ze vormden een betekenisvolle gemeenschap die aantrekkelijk was voor velen.

Deze toekomstdroom is een parafrase van de tekst in Handelingen 2 over de eerste christengemeente en werd uitgesproken door Anneke van der Velde, als onderdeel van haar overdenking in de kerkdienst op 12 september 2021 (“startzondag”).

Beleidsplan 2022

  1. Inleiding

In 2016 en 2017 heeft de kerkenraad werkplannen gemaakt die aansloten bij het beleid van de Remonstranten in Nederland om in de plaatselijke gemeenten initiatieven te ontwikkelen voor nieuwe activiteiten. De uitgangspunten die in deze werkplannen werden genoemd zijn nog grotendeels van toepassing en worden in dit nieuwe beleidsplan herhaald. In de werkplannen stond ook een aantal activiteiten die nog steeds op het programma staan. Hiernaast zijn er kortgeleden ook enkele nieuwe ideeën en plannen binnen de kerkenraad tot ontwikkeling gekomen die in dit beleidsplan aan de orde komen.

  1. Situatie van de Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen is een plaats met bijna 55.000 inwoners. Van oudsher is Hoogeveen een streng Calvinistisch bolwerk, waarin de Remonstrantse kerk een klein vrijzinnig eilandje vormt. In een aantal van oudsher orthodoxe kerken en wijkgemeenten zien we de laatste jaren een verschuiving in meer evangelische richting. De samenwerking met andere kerken is de laatste jaren duidelijk verbeterd. Er is een diaconaal platform en er is een Gemeenschap van Kerken.

Onze doelgroep wijkt in grote lijnen niet af van wat landelijk werd geformuleerd: veertigplussers die op een open manier op zoek zijn naar zingeving. Specifiek voor Hoogeveen is de doelgroep die wel kerkelijk betrokken wil zijn, maar te weinig ruimte krijgt in de eigen orthodoxe of evangelische kerkelijke (wijk)gemeente.

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen onderscheidt zich van de andere Hoogeveense kerken door het kleine en intieme 19e-eeuwse kerkgebouw (een provinciaal monument) en door de ondogmatische invulling van geloven. De nadruk op “zelf nadenken” en “eigen verantwoordelijkheid” valt buitenstaanders op.

  1. Uitgangspunten voor het beleid

We willen een open en warme christelijke gemeenschap zijn waarin ook plaats is voor andere bronnen die ons inspireren. Wij denken dat ruimzinnig geloven begint bij jou en gepaard gaat met vragen en twijfels.

Een gemeenschap waarin we elkaar niet veroordelen.

We willen ons richten op “boven” (geloof spiritualiteit, bezinning), “binnen” (relatie met elkaar) en “buiten” (relatie met onze omgeving).

  1. Toekomstverwachting

Al een aantal jaren zijn bij onze gemeente ongeveer 60 leden en vrienden en 15 belangstellenden betrokken. Bijna de helft hiervan bezoekt regelmatig onze kerkdiensten en andere activiteiten en er zijn ongeveer 25 mensen actief als vrijwilliger.

De overledenen werden in de meeste jaren in aantal gecompenseerd door nieuwe leden en vrienden (al was dit in de twee coronajaren in mindere mate het geval).

De vergrijzing is een punt van zorg. Als er jongere belangstellenden onze kerkdiensten of andere activiteiten bezoeken constateren zij dat ze geen leeftijdsgenoten vinden en haken dan vaak weer af.

Het is belangrijk voor onze gemeente dat we weer een nieuwe aanwas van leden en vrienden krijgen. We kunnen hierbij denken aan de volgende mogelijkheden:

-goede, duidelijke publiciteit over onze activiteiten (zie bij 5)

-een kennismakingscursus (zie bij 6f)

-het vragen aan onze leden en vrienden of er mensen in hun eigen familie-/vrienden- of kennissenkring zijn die wellicht over de streep zijn te trekken

-het open staan voor nieuwe ideeën van nieuwe leden en vrienden.

 

De gemiddeld financiële bijdrage van de leden en vrienden en enkele belangstellenden is hoog te noemen. Hierdoor en met behulp van een bescheiden reserve voor onverwachtse uitgaven, kan de gemeente zich financieel redden en een aanstelling van een predikant voor een vierde weektaak betalen. We verwachten dat ook in de toekomst voldoende financieel draagvlak voor de gemeente blijft bestaan.

We vertrouwen erop dat de urgentie om onze open gemeenschap te laten voortbestaan aanwezig blijft en dat we steeds opnieuw voldoende vrijwilligers vinden om de taken uit te voeren.

  1. PR

We moeten enerzijds aansluiten bij de PR van de landelijke kerk, anderzijds ook zorgen voor een goede communicatie over hetgeen onze gemeente doet. Hierbij denken we aan de klassieke media (kranten, radio, TV), anderzijds aan PR via de website en de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram).

Voor de eigen leden, vrienden en belangstellenden streven we naar het verzenden van een wekelijkse nieuwsbrief. We vragen aan gasten die onze activiteiten bezoeken of ze ook prijs stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief.

De PR moet ook gericht zijn op het werven van nieuwe leden en vrienden.

We moeten gericht vragen aan onze leden en vrienden of ze naar kerkdiensten en andere activiteiten familieleden, vrienden of andere bekenden willen meenemen. Bij voorbeeld door geregeld zg. “meeneemdiensten” af te spreken.

  1. Concrete activiteiten 

a. Wekelijkse kerkdiensten

We houden elke zondag een kerkdienst, behalve op de laatste zondag van de maand (als dit geen christelijke feestdag is). Onze eigen predikant gaat één keer in de maand voor en op de overige zondagen is er een gastpredikant.

De gastpredikanten kiezen we uit een groep vrij-/ruimzinnig denkende voorgangers uit onze regio. Ze zijn afkomstig uit remonstrantse, doopsgezinde, protestantse of vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Door de diversiteit van deze gastpredikanten maken we kennis met verschillende vormen van invulling van de kerkdiensten.

Na elke kerkdienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

b. Preek van de Leek

Op enkele zondagmiddagen per jaar organiseren we een “Preek van de Leek”. Een bekende Nederlander of Hoogevener reflecteert over zingevingsaspecten van zijn of haar werk.

Soms wordt deze preek ingebed in een kerkdienst en soms is  het meer een lezing met meestal muzikale omlijsting. Na de preek is er gelegenheid om aan de spreker vragen te stellen.

Voor elke Preek van de Leek besteden we veel aandacht aan de publiciteit, omdat we bij deze preken een breed publiek willen trekken. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en na te praten. Bezoekers kunnen hun e-mailadres achterlaten, zodat zij van verdere activiteiten op de hoogte worden gesteld.

c. Activiteitenprogramma

We proberen maandelijks op een doordeweeks dag een lezing of een andere activiteit te organiseren die duidelijk maakt hoe Remonstranten reageren op samenlevingsvragen. Aan deze activiteiten wordt ook buiten onze gemeente de nodige aandacht gegeven. Het uitgangspunt om ons te richten op “boven” (geloof spiritualiteit, bezinning), “binnen” (relatie met elkaar) en “buiten” (relatie met onze omgeving) moet ook tot uiting komen in onze diverse activiteiten.

d. Stiltevieringen

Elke eerste donderdagochtend van de maand stelt de Remonstrantse gemeente in Hoogeveen haar kerk van 10 tot 12 uur open voor rust en stilte.

Om 10.30 uur wordt er een korte bezinnende stilteviering gehouden. Er klinken teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. De bijeenkomst staat open voor iedereen die even een moment van rust en stilte wil beleven in de hectiek van het dagelijks bestaan: gelovig of niet gelovig; kerkelijk of niet-kerkelijk.  Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Voor wie dat wil is er na afloop ruimte om na te praten.

e. Concerten en exposities

We willen proberen om één of twee keer per jaar een concert te organiseren in onze kerk die een zeer goede akoestiek heeft. Een zorgpunt is de financiering, omdat het niet eenvoudig is om het bedrag dat nodig is om de musici te betalen te compenseren door de verkoop van voldoende toegangsbewijzen.

We kunnen voor deze concerten denken aan de laatste zondag van de maand en we zouden ook moeten proberen om af en toe in de zomermaanden iets te organiseren. Immers, niet iedereen gaat ’s zomers met vakantie.

Ook willen we proberen om af en toe een kunstenaar uit te nodigen om zijn of haar werk in de kerk te exposeren.

f. Informatiecursus over het remonstrants gedachtegoed en eventuele andere cursussen.

Voor mensen die belangstelling hebben voor onze gemeente organiseren we een informatiecursus. Hiernaast denken we ook aan het organiseren van het “spel van zon en maan” dat is ontwikkeld door Christa Anbeek (dit zou interessant kunnen zijn voor zowel onze leden en vrienden als voor belangstellenden van buiten onze gemeente)

 

Namens de kerkenraad,

Jan Hendriks en Anneke van der Velde, 4 maart 2022.

Gerelateerd